Posted in: Giải bài tập toán

Bảng Căn bậc hai

1. Bài 38 trang 23 sgk Toán 9 – tập 1

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:
5,4;    7,2;   9,5;   31;     68.

Hướng dẫn giải:

Sử dụng máy tính cho kết quả như sau:


So sánh kết quả, ta thấy:


2. Bài 39 trang 23 sgk Toán 9 – tập 1

Bài 39. Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:

115;       232;       571;    9691.

Hướng dẫn giải:

Sử dụng máy tính cho kết quả như sau:


3. Bài 40 trang 23 sgk Toán 9 – tập 1

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:

0,71;         0,03;          0,216;

0,811;     0,0012;        0,000315.


4. Bài 41 trang 23 sgk Toán 9 – tập 1

5. Bài 42 trang 23 sgk Toán 9 – tập 1

Dùng bảng căn bậc hai để tìm giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau:
a) x2 = 3,5;

b) x2 = 132

Hướng dẫn giải:

  1.  x2 = 3,5
  2. X2 = 132