Posted in: Giải bài tập toán

Trắc nghiệm: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn Phần trắc nghiệm Câu 1: Miền nghiệm của bất phương trìnhlà: Câu 2: Cho bất phương trình miền nghiệm của bất phương trình không chứa điểm nào sau đây? Câu 3: Bất đẳng thức nào sau đây là bất đẳng thức bậc nhất 2 ẩn? Câu 4: Điểm […]

Posted in: Giải bài tập toán

Đại số 10: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn P2

Bài 3 (trang 99 SGK Đại Số 10): Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại lần lượt phải dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số […]