Posted in: Giải bài tập toán

Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất

Giải bài 1,
2,
3 trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất

Bài 1 trang 94 SGK Đại số lớp 10

Xét dấu các biểu thức:

 1. f(x) = (2x – 1)(x + 3)                b) f(x) = (- 3x – 3)(x + 2)(x + 3)

  c) f(x) =             d) f(x) = 4x2 – 1.

  Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

 2. Ta lập bảng xét dấu


  Kết luận: f(x) < 0 nếu – 3 < x < 1/2

  f(x) = 0 nếu x = – 3 hoặc x = 1/2

  f(x) > 0 nếu x < – 3 hoặc x > 1/2

  b) Làm tương tự câu a).

  f(x) < 0 nếu x ∈ (-3; – 2) ∪ (-1; +∞)

  f(x) = 0 với x = 3, 2, 1

  f(x) > 0 với x ∈ (-∞; 3) ∪ (-2; 1).

  c) Ta có:


  Làm tương tự câu b).

  f(x) không xác định nếu x = -1/3  hoặc x = 2


  d) f(x) = 4x2 – 1 = (2x – 1)(2x + 1).

  f(x) = 0 với x = +- 1/2 f(x) < 0 với x ∈ (1/2; -1/2)


  Bài 2 trang 94 SGK Đại số lớp 10

  Giải các bất phương trình


  Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:


  Xét dấu của f(x) ta được tập nghiệm của bất phương trình: T =


  Từ bảng xét dấu ta thấy f(x) < 0 ⇔ x < -1; 0 < x < 3

  Vậy tập nghiệm của bất phương trình: x < -1; 0 < x < 3; x ≠ 1

  c)


  Bảng xét dấu:


  Từ bảng xét dấu ta thấy f(x) < 0 ⇔ -12 < x < 4 hoặc -3 < x < 0

  Vậy tập nghiệm của bất phương trình: -12 < x < -4 hoặc -3 < x < 0

  d)


  Bảng xét dấu:


  Từ bảng xét dấu ta thấy f(x) < 0 ⇔ -1 < x < 2/3 ; x > 1

  Vậy tập nghiệm của bất phương trình: -1 < x < 2/3 ; x > 1

  Bài 3 trang 94 SGK Đại số lớp 10

  Giải các bất phương trình

  a) |5x – 4| ≥ 6;


  Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

  a) <=> (5x – 2)2 ≥ 62 <=> (5x – 4)2 – 62 ≥ 0

  <=> (5x – 4 + 6)(5x – 4 – 6) ≥ 0 <=> (5x + 2)(5x – 10) ≥ 0

  Bảng xét dấu:


  Từ bảng xét dấu cho tập nghiệm của bất phương trình:

  b)

  Bảng xét dấu:


  Vậy nghiệm của phương trình là: