Posted in: Giải bài tập toán

Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

 1. Bài 17 trang 14 sgk Toán 9 – tập 1

  Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính:

  2. Bài 18 trang 14 sgk Toán 9 – tập 1

  Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính:

  3. Bài 19 trang 15 sgk Toán 9 – tập 1

  Rút gọn các biểu thức sau:  4. Bài 20 trang 15 sgk Toán 9 – tập 1

  5. Bài 21 trang 15 sgk Toán 9 – tập 1

  Khai phương tích 12.30.40 được:

  6. Bài 22 trang 15 sgk Toán 9 – tập 1

  Biến đổi các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính:

  7. Bài 23 trang 15 sgk Toán 9 – tập 1

  Chứng minh:


  8. Bài 24 trang 15 sgk Toán 9 – tập 1

  Rút gọn và tìm giá trị (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3) của các căn thức sau:

  9. Bài 25 trang 16 sgk Toán 9 – tập 1

  Tìm x biết:


  Ta có 1 – x ≥ 0 khi x ≤ 1. Do đó:

           khi x ≤ 1 thì │1 – x│ = 1 – x.

           khi x > 1 thì │1 – x│ = x -1.

  Để giải phương trình │1 – x│= 3, ta phải xét hai trường hợp:

  – Khi x ≤  1, ta có: 1 – x = 3 ⇔ x = -2.

  Vì -2 < 1 nên x = -2 là một nghiệm của phương trình.

  – Khi x > 1, ta có: x – 1 = 3 ⇔ x = 4.

  Vì 4 > 1 nên x = 4 là một nghiệm của phương trình.

  Vậy phương trình có hai nghiệm là x = -2 và x = 4.

  10. Bài 26 trang 16 sgk Toán 9 – tập 1

  So sánh


  11. Bài 27 trang 16 sgk Toán 9 – tập 1

  So sánh

  a) 4 và ;           b) − và -2

  Hướng dẫn giải:

  a)

  Ta có: 4 =

  2=

  Nên: 16>12⇔>

  Vậy: 4>2

  b)

  Số càng lớn khi biểu thức trong căn càng lớn. Nhưng đối với số âm: Số âm càng bé khi giá trị tuyệt đối càng lớn.

  Ta có:

  2=

  >⇒−<−

  Vậy −<−2