Posted in: Giải bài tập toán

Trắc nghiệm hàm số bậc nhất

Trắc nghiệm hàm số bậc nhất

Câu 1: Tìm hệ số góc k của đường thẳng đi qua hai điểm M (- 2;2) và N (4;- 1).

A.

B.


D.

Câu 2: Giả sử d là đường thẳng đi qua các điểm (5;1) và (8;4). Tính diện tích S của tam giác tạo bởi đường thẳng d và các truc toa độ.

C.Câu 3: Đường thẳng d đi qua và song song với đường thẳng . Đường thẳng d đi qua điểm nào sau dây ?

A. B.

D.

Câu 4: Đường thẳng d di qua hai diêm . Tính độ lớn góc tạo bởi đường thẳng d với chiều âm của trục hoành.

A.

B.

C.

D.

Câu 5: Điểm M nằm trên đường y =sao cho OM O là góc toa độ. Hoành độ điểm M có giá trị là:

A. 1 hoặc 7/2

B. 1 hoặc -7/2

C. 2 hoặc 1

D. 1 hoặc -2

Câu 6: Đường thẳng d di qua hai điểm A (3;1) và B (2;0). Tính độ lớn góc tao bởi đường thẳng d với chiều dương trục hoành.

A

B.

C.

D.

Câu 7: Điểm M có hoành độ nhỏ hơn 2 và nằm trên đường thẳng 2 sao cho ( 3 ; 2 ). Độ dài đoạn thẳng OM, với O là gốc tọa độ có giá trị là:

A.

B.

C.

D. OM

Câu 8: Điểm M nằm trên đường y = sao cho OM O là gốc tọa độ. Tung độ điểm M có giá trị là:

A.8

B.-2

C.2

D. 2.5

Câu 9: Đường thẳng d đi qua và song song với đường thẳng . Đường thẳng d đi qua điểm nào sau đây ?

A.

B.

C.

D.

Câu 10: Đường thẳng d đi qua hai điểm (5;2) và (7;4). Điểm A thuộc đường thẳng d sao cho OA với O là gốc toa độ. Hoành độ điểm A có giá trị là:

A 1,5

B. 2

C. 3

D. 1